Voogdijraad

De Voogdijraad is een organisatie die onderdeel uitmaakt van de justitiële keten op Curaçao. Zij behartigt en beschermt alle kinderrechten die neergelegd zijn in het Kinderrechtenverdrag. Voogdijraad vervult de taken die de wet haar toewijst om de belangen van minderjarigen van 0 – 18 jaar te behartigen en hen te beschermen wanneer hun ontwikkeling gevaar loopt. Bij alle werkzaamheden van de Voogdijraad staat het belang van het kind centraal.

Visie

Voogdijraad denkt en handelt altijd in het belang van het kind. Zij is toegankelijk en transparant. Haar handelen is volgens vastgestelde methoden, is professioneel, respectvol en zij werkt objectief en is gericht op het versterken van de kracht van het gezin.

Missie

Voogdijraad stelt een gezonde ontwikkeling en de veiligheid van alle kinderen op Curaçao voorop. Als dit in het gedrang komt, organiseert zij de juiste inzet om te ondersteunen en te beschermen.  Dit doen wij samen met ouders of verzorgers, het sociaal netwerk en onze partners.

De kerntaken van Voogdijraad Curaçao zijn:

-         Centraal Meldpunt Kindermishandeling en het doen van onderzoek naar kindermishandeling
-         Bemiddeling bij omgang tussen ouder en kind

-         Kinderbeschermingsonderzoeken

-         Onderzoek en advisering omtrent gezag en omgangzaken

-         Voogdijzaken en tijdelijk voogdij

-         Adoptie

-         Totstandkoming kinderalimentatie en inning- en betaling kinderalimentatie

-         Strafonderzoeken 12-18 jarigen

Contact

Hieronder treft u onze contactgegevens aan:

CMK                tel: 461 6500

                        email: cmk@voogdijraadcur.net

Voogdijraad   tel. 461 6166

                        email: info@voogdijraadcur.net

Daarnaast kunt u tijdens spreekuren bij ons terecht van maandag t/m donderdag van 8-10 uur op ons kantoor te Waaigat 1.

Uw mening