Landscourant

Jaargang 2019
29 maart 2019
Editie no. 13
 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  DB Holdings B.V. in liquidatie

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap in liquidatie zijn neergelegd ten kantore van het Handelsregister en ten kantore van de vennootschap en liggen ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen vanaf heden.

  De vereffenaar


   

 • Liquidatie


  ADVERTENTIE

  Birbo N.V. in liquidatie

  In de op 21 maart 2019 gehouden algemene vergadering van aandeelhouders is besloten om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

  De vereffenaar


   

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Stichting Particulier Fonds Johaninvest in liquidatie

  Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

  De vereffenaar


   

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Stichting Particulier Fonds Aljovest in liquidatie

  Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

  De vereffenaar


   

 • Liquidatie

  “FIRST BRITANNIA MEZZANINE N.V. (IN LIQUIDATIE)
  De vereffenaar van de naamloze vennootschap First Britannia Mezzanine N.V., (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat hem niet is gebleken van enige baten of schulden, en dat de Vennootschap is opgehouden te bestaan per 29 maart 2019.”


   

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Norway General Finance Brokerage N.V. in liquidatie

  Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

  De vereffenaar


   

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  RF Hotels International (Netherlands Antilles) N.V. in liquidatie

  In de op 8 maart 2019 gehouden algemene vergadering van aandeelhouders is besloten om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap in liquidatie zijn neergelegd ten kantore van het Handelsregister en ten kantore van de vennootschap en liggen ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen vanaf heden.

  De vereffenaar


   

 • Liquidatie

  Chymeia Holding N.V. in liquidatie

  Besluit tot ontbinding:
  Bij besluit van de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 4 maart 2019 te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording:
  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, die voor alle voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap ter inzage ligt.

  Plan van Uitkering:
  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatiesaldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

  De Vereffenaar


   

 • Liquidatie

  “WHITE LILY PROPERTY N.V.”

  De vereffenaar van de naamloze vennootschap White Lily Property N.V., in liquidatie, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “ Vennootschap”) geeft te kennen dat de rekening en verantwoording en het plan van uitkering als bedoeld in artikel 2:31 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de vereffening van het vermogen van de Vennootschap, voor een ieder ter inzage ligt ten kantore van de Vennootschap en ten kantore van het handelsregister te Curaçao, alwaar de rekening en verantwoording en het plan van uitkering tot 29 april 2019 voor een ieder ter inzake zal liggen. De vereffenaar is voornemens 30 dagen na de onderhavige aankondiging tot overdracht van het liquidatie-overschot over te gaan.


   

 • Liquidatie

  “ROERPAMI PRIVATE FOUNDATION” (IN LIQUIDATIE)”

  De vereffenaar van de stichting Roerpami Private Foundation, in liquidatie, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “ Stichting”) geeft te kennen dat de slotverantwoording als bedoeld in artikel 2:31 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de uitkering van het vermogen van de Stichting, voor een ieder ter inzage ligt ten kantore van de Stichting en ten kantore van het handelsregister te Curaçao en dat de vereffening van de Stichting met ingang van 29 maart 2019 is geëindigd.


   

 • Aankondiging

   

  Gevolg gevend aan artikel 2:304 BW wordt bekend gemaakt dat de op Curaçao gevestigde naamloze vennootschap Cosmoguide Holding International N.V. het voornemen heeft zich om te zetten in een rechtspersoon naar het recht van Luxemburg en tegelijkertijd haar zetel en kantoor zal vestigen in Luxemburg.

  mr. F.J. Cloose-Fung-A-Loi


   

 • Aankondiging

  BEKENDMAKING

  Publicatie ingevolge artikel 30, lid 8 van de Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen 1994 (PB 1994, no. 4) (zoals gewijzigd) .

  Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten maakt hierbij bekend dat de volgende personen per 12 februari 2019 als gemachtigden van de Bank aangewezen zijn, om namens haar bevoegdheden uit te oefenen die zij ingevolge de noodregeling van Girobank N.V. heeft gekregen.

  • De heer Rygane J.G. Manuel, Curaçao
  • Mevrouw Margaret M.S. Boskaljon-Römer, Curaçao

  Verder wordt de volgende persoon, die reeds per 8 augustus 2018 ingevolge artikel 30, lid 8 van genoemde landsverordening door de Bank als gemachtigde was aangewezen, door de Bank als gemachtigde gehandhaafd.

  De heer Cornelis I. Rojer, Curaçao

  Willemstad, 12 februari 2019
  CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN


   

 • Aankondiging

                                                                          MEDEDELING 

  MEDEDELING van de Bekendmaking ingevolge artikel 2:25, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek van Curaçao, van het voornemen van de Kamer van Koophandel en Nijverheid tot ontbinding van de op de Ontbindingslijst voorkomende rechtspersonen

  Op 28 december 2016 is de nieuwe wettelijke regeling in werking getreden (P.B. 2016, no. 80) op grond waarvan privaatrechtelijke rechtspersonen door de Kamer van Koophandel en Nijverheid worden ontbonden indien deze niet voldoen aan één of meer van de hierna te noemen wettelijke voorschriften. Het gaat om rechtspersonen die blijkens het register niet langer actief zijn.
  De wettelijke voorschriften zijn, dat het de Kamer moet zijn gebleken dat gedurende ten minste een jaar geen bestuurders van de rechtspersoon in het register staan ingeschreven, of dat er wel bestuurders staan ingeschreven, maar alle bestuurders zijn overleden, of dat de ingeschreven bestuurders niet bereikbaar gebleken zijn op het in het register vermelde adres van de rechtspersoon. Ook geldt dat de rechtspersoon gedurende ten minste een jaar niet voldaan heeft aan de verplichting om het voor inschrijving in het handelsregister verschuldigde bedrag te voldoen.

  Volgens de wet, artikel 2:25 van het Burgerlijk Wetboek van Curaçao, maakt de Kamer het voornemen tot ontbinding van de rechtspersoon bekend, met vermelding van de omstandigheden waarop het voornemen is gegrond.
  De bekendmaking van het voornemen vindt plaats door opname van de statutaire naam van de rechtspersoon op een lijst, aan te duiden als ontbindingslijst, die op heden geplaatst is op de webpagina van de Kamer: www.curacao-chamber.cw (zie onder Quick Links: Proposals to Dissolve)
  Tevens doet de Kamer deze mededeling van de plaatsing van de ontbindingslijst in de Curaçaose Courant en in een ander dagblad op Curaçao. De Ontbindingslijst is bekendgemaakt op 29 maart 2019.

  Na verloop van zes weken na deze mededeling ontbindt de Kamer de rechtspersoon bij beschikking, tenzij daarvoor aan de Kamer is gebleken dat inmiddels wel voldaan is aan de wettelijke voorschriften. De op de Ontbindingslijst voorkomende rechtspersonen hebben dus na de datum van deze mededeling zes weken de tijd om alsnog te voldoen aan de voormelde wettelijke voorschriften; daarna worden deze ontbonden.


  Willemstad, 29 maart 2019
  wg
  W.A. Jonckheer
  Voorzitter


   

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G .

  Bij exploit van de tweeentwintigste maart 2019, waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Curacao, heb ik, ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN,
  deurwaarder bij het Gerecht op Curacao, ten verzoeke van NOTARISKAN-TOOR MOERDIJK & PALM, gevestigd en kantoorhoudende op Curacao, te dezer zake domicilie kiezende op Curacao aan de Rooi Catootjeweg no. 1, aan CHANELA BELINDA MERCED CARDENAS, zonder bekende woon- en of verblijfplaats in Curacao of daarbuiten, BETEKEND een schrijven van requirante, gedateerd 21 maart 2019, betreffende de veiling dat heeft plaatsge-vonden van het appartement te La Vista Resort no. 4, een en ander zoals in voormeld schrijven nader omschreven;

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN


   

 • Aankondiging

  A AN K O N D I G I N G :

  Bij exploit van de ondergetekende deurwaarder van de 22ste maart 2019, waar-van afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg, standplaats Curacao, die het oorspronkelijk exploit voor “gezien” heeft getekend, is ten verzoeke van de naamloze vennootschap CENTRALE HYPOTHEEKBANK N.V., gevestigd en kantoorhoudende op Curacao, te dezer zake domicilie kiezende op Curacao aan de Kaya Flamboyan no. 14A, ten kan-tore van notaris mr. E. Steenbaar, aan de heer CHARLTON V. LIENDO, zonder bekende woon- of verblijfplaats op Curacao of elders, BETEKEND, een schrijven van requirante, gedateerd 18 maart 2019, betreffende executoriale verkoop van het registergoed, plaatselijk bekend als Kaya O.C. Bernabela no. 20, een en ander zoals in voormeld schrijven nader omschreven;

  De deurwaarder,
  R.A. RAMAZAN,


   

 • Aankondiging

  PRO-DEO

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de tweentwintigste maart 2019, heb ik ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curacao, kantoorhoudende op Curacao te Roodeweg no.159, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, van de 13de maart 2019, de heer SHARLON GREGORIO RIFAELA, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen noch buiten Curacao, OPGEROEPEN voor de terechtzitting van donderdag, 20 juni 2019, des namiddags om 14.00 uur, ten Raadhuize aan het Wilhelminaplein no. 4 op Curacao, teneinde op de door mevrouw EUNICE JESSICA PAZ, wonende in Curacao, gem. Mr. S.C. Larmonie, tegen hem ingestelde vordering te antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.


   

 • Aankondiging

  AANKONDIGING FUSIE

  Ten kantore van het handelsregister te Curaçao, alsmede ten kantore van ieder van Kendal Finance B.V., een besloten vennootschap, statutair gevestigd te Willemstad, Curaçao, met adres Van Engelenweg 23, Curaçao, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao onder nummer 93047 (Verkrijgende Vennootschap) en Hildegard Holding B.V., een besloten vennootschap, statutair gevestigd te Willemstad, Curaçao, met adres Van Engelenweg 23, Curaçao, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao onder nummer 92946 (Verdwijnende Vennootschap), is ter inzage gelegd een voorstel tot juridische fusie met de daarbij vereiste stukken, als bedoeld in titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.


   

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van ACHTENTWINTIGSTE MAART TWEEDUIZEND NEGENTIEN heb ik SHUDESKA CLEMENS MARIA ERSILIA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Curaçao, van de 25 maart 2019, DE GEBRUIKER(S) VAN DE WONING AAN HET SALINJA # 43, zonder bekende woon-of verblijfadres in Curaçao of daarbuiten WEDEROM O P G E R O E P E N voor de terechtzitting van MAANDAG, 8 juli 2019, des voormiddags om 09.00 uur, ten stadhuize aan het Wilhelminaplein No. 4, teneinde de naamloze vennootschap YORO REAL ESTATE N.V., gevestigd en kantoorhoudende in Curacao, te dezer zaker domicilie kiezende in Curaçao te Pietermaai No. 23, ten kantore van de advokaten A.C. van Hoof en E.G.I. van der Plank, tegen hem ingestelde vordering te antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd
  S.C.M. Ersilia.


   

 • Bekendmaking

  Bekendmaking

  De Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) heeft op 25 maart 2019 een melding ontvangen van een mogelijke concentratie. In de melding is aangegeven dat Cable & Wireless Curaçao Holding B.V., onderdeel van Liberty Latin America Limited (Bermuda) waar Columbus Communications Curaçao N.V. (FLOW) ook onderdeel van is, een meerderheid van het aandelenkapitaal in United Telecommunications Services N.V. (UTS) verkrijgt.

  De betrokken ondernemingen voeren volgens de melding de volgende activiteiten in Curaçao uit:

  • United Telecommunications Services N.V. : het aanbieden van telecomdiensten, waaronder (kabel) televisie, vaste, mobiele en lange afstand telefonie en internet aan consumenten en zakelijke gebruikers; en
  • Columbus Communications Curaçao N.V. (FLOW): het aanbieden van telecomdiensten, waaronder (kabel) televisie, vaste telefonie en vast internet aan consumenten en zakelijke gebruikers.

  De FTAC zal beoordelen of de gemelde transactie binnen het toepassingsbereik van hoofdstuk 5 van de Landsverordening inzake concurrentie valt.

  Deze melding zal conform artikel 5.4 derde lid van de Landsverordening inzake concurrentie bekend worden gemaakt in de Landscourant.


   

Naar boven
Uw mening