Landscourant

Jaargang 2019
10 mei 2019
Editie no. 19
 • Aankondiging

  VERKORTE BALANS VAN DE
  CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

  Gedurende de maand maart 2019 heeft de Bank het percentage van de verplichte reserve op 18,00% gehandhaafd. Niettemin nam het bedrag van de verplichte reserves met NAf.9,1 miljoen toe door een stijging van de basis waarover deze wordt berekend.

  De basisgeldhoeveelheid nam met NAf.11,1 miljoen af door een daling van de rekening-couranttegoeden van de commerciële banken (NAf.8,1 miljoen) en van de bankbiljetten en munten in omloop (NAf.3,0 miljoen). De daling van de rekening-couranttegoeden was vooral het resultaat van de netto aankoop van deviezen, de opname van dollartegoeden en de toename van de verplichte reserves bij de Bank. Deze daling werd echter gematigd door overmakingen door N.V. Pensioen ESC, de Postspaarbank (PSB Bank N.V.) en een onder de noodregeling geplaatste instelling van hun rekeningen bij de Bank ten gunste van hun rekeningen bij de commerciële banken. Ook hebben de betalingen van USONA aan lokale crediteuren in verband met de bouw van het nieuwe ziekenhuis in Curaçao de daling van de rekening-courant tegoeden verzacht.

  De post “Verplichtingen aan niet-ingezetenen” daalde met NAf.15,6 miljoen wat voornamelijk het gevolg was van transacties van enkele commerciële banken in Bonaire ten laste van hun rekeningen bij de Bank.

  De netto positie van de overheden bij de Bank is met NAf.80,8 miljoen verbeterd door een stijging van de deposito’s van zowel de overheid van Curaçao (NAf. 71,7 miljoen) als de overheid van Sint Maarten (NAf. 9,0 miljoen). De stijging van de deposito’s van de overheid van Curaçao was vooral het gevolg van ontvangen gelden uit het buitenland gerelateerd aan de privatisering van overheidsbedrijf UTS N.V. en de overmaking van geïnde licentierechten (license fee) over de maand februari 2019 door de Bank. De stijging werd gematigd door betalingen aan USONA in verband met de bouw van het nieuwe ziekenhuis. De stijging van de deposito’s van de overheid van Sint Maarten kan worden toegeschreven aan een overbruggingskrediet die de Nederlandse Staat aan het Land Sint Maarten heeft verschaft ten behoeve van het herstel van de Princess Juliana International Airport.

  Voorts is de post “Verplichtingen aan overige ingezetenen” met NAf.13,3 miljoen gedaald, wat grotendeels het gevolg was van de overmakingen van de PSB Bank N.V. en een onder de noodregeling geplaatste financiële instelling ten gunste van hun rekeningen bij de commerciële banken. Ook heeft de overmaking van gelden naar het buitenland door het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) bijgedragen aan de daling van de post “Verplichtingen aan overige ingezetenen”.

  Aan de activazijde van de balans steeg de post “Deviezen” met NAf.55,7 miljoen als gevolg van het overbruggingskrediet van de Nederlandse Staat aan Sint Maarten en de overmaking van gelden uit het buitenland gerelateerd aan de privatisering van UTS N.V. en door N.V. Pensioen ESC. De stijging van de post “Deviezen” werd echter gematigd door de netto aankoop van deviezen en de opname van dollartegoeden door de commerciële banken bij de Bank, de transacties van de commerciële banken in Bonaire en de overmaking van gelden naar het buitenland door het APC.

  Tenslotte is de post “Goud” aan de activazijde van de balans met NAf.17,9 miljoen gedaald door de lagere marktwaarde op de balansdatum vergeleken met eind februari 2019. De afname van de post “Kapitaal en reserves” aan de passivazijde van de balans was gerelateerd aan de daling van de marktwaarde van goud.

  Willemstad, 29 april 2019
  Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten


   

   

 • Aankondiging

  HUNTER DOUGLAS N.V.
  Established in Willemstad, Curaçao

  Notice of the General Meetings of Shareholders to be held on Wednesday 5 June 2019 at
  Dokweg 19, Maduro Plaza, Willemstad, Curaçao.

  - 9.00 a.m.: Extraordinary General Meeting of common shareholders

  - 9.30 a.m.: Extraordinary General Meeting of preferred shareholders

  - 10.00 a.m.: Annual General Meeting of common and preferred shareholders.

  The agenda and the annual accounts 2018 may be inspected and can be obtained free of charge at Hunter Douglas N.V., Dokweg 19, Maduro Plaza, Willemstad, Curaçao,
  Piekstraat 2, Rotterdam, The Netherlands, at ABN AMRO Bank N.V. tel.nr.: +31 20 344 2000, e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com and through the website:
  www.hunterdouglasgroup.com.

  Holders of bearer shares wishing to attend the meeting may request on 29 May 2019 at the latest from the institution where their shares are administered a depositary receipt which shall serve as an admission certificate. Not later than 30 May 2019 the relevant institutions shall provide ABN AMRO with a statement, specifying the names of the shareholders and the number of shares that have been deposited in their behalf until after the meeting.

  Shareholders who wish to attend the meeting in person or by written proxy must inform the company in writing not later than one day prior to the meeting. Shareholders are also able to grant an electronic proxy with voting instruction through www.abnamro.com/evoting.

  The following persons are entitled to vote at the meeting in person or by written proxy:
  - holders of bearer shares, in possession of a depositary receipt for their shares;
  - owners of record of registered name shares as at 30 May 2019.

  Rotterdam, 17 May 2019

  Board of Directors


   

 • Aankondiging

  HUNTER DOUGLAS N.V.
  gevestigd te Willemstad, Curaçao

  Oproeping tot de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders te houden op woensdag
  5 juni 2019, Dokweg 19, Maduro Plaza, Willemstad, Curaçao.
  .

  - 9.00 u: Buitengewone Algemene Vergadering van houders van gewone aandelen

  - 9.30 u.: Buitengewone Algemene Vergadering van houders van preferente aandelen

  - 10.00 u.: Jaarlijkse Algemene Vergadering van houders van gewone en preferente aandelen

  De agenda en de jaarrekening 2018 liggen ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar bij Hunter Douglas N.V., Dokweg 19, Maduro Plaza, Willemstad, Curaçao, Piekstraat 2, Rotterdam, Nederland, of bij ABN AMRO Bank N.V. tel.nr.: +31 20 344 2000, e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com en via de website: www.hunterdouglasgroup.com.

  Houders van aandelen aan toonder, die voornemens zijn de vergadering bij te wonen, kunnen uiterlijk op 29 mei 2019 via de instelling waar hun aandelen in administratie zijn een depotbewijs aanvragen, dat als toegangsbewijs voor de vergadering dient. De betrokken instellingen dienen uiterlijk op 30 mei 2019 aan ABN AMRO een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat voor de betreffende aandeelhouder voor de vergadering wordt aangemeld en dat tot na afloop van de vergadering zal zijn geblokkeerd.

  Aandeelhouders die de vergadering persoonlijk of bij schriftelijk gevolmachtigde willen bijwonen dienen de vennootschap hiervan uiterlijk één dag voor de vergadering schriftelijk op de hoogte te stellen. Aandeelhouders kunnen ook een elektronische volmacht met steminstructie verlenen via www.abnamro.com/evoting.

  De volgende personen zijn gerechtigd persoonlijk of bij schriftelijk gevolmachtigde in de vergadering stemrecht uit te oefenen:
  - houders van aandelen aan toonder, op vertoon van een toegangsbewijs;
  - houders van aandelen op naam, ingeschreven op 30 mei 2019.

  Rotterdam, 17 mei 2019 

  Board of Directors


   

 • Aankondiging

  Het bestuur van Abia Corporation N.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao onder nummer 86440 (de "Vennootschap"), statutair gevestigd te Curaçao en aldaar kantoorhoudende te Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, 2de verdieping, Curaçao, kondigt aan dat zij voornemens is de Vennootschap om te zetten in een vennootschap naar het recht van Luxemburg, overeenkomstig artikel 2:304 Burgerlijk Wetboek.


   

 • Aankondiging

  A AN K O N D I G I N G :

  Bij exploit van de ondergetekende deurwaarder van de 6de mei 2019, waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg, standplaats Curacao, die het oorspronkelijk exploit voor “gezien” heeft getekend, is ten verzoeke van NOTARISKANTOOR MOERDIJK & PALM, gevestigd en kantoorhoudende op Curacao aan de Rooi Catootjeweg no. 1, aan de erven van wijlen MANUEL DEL CRISTO GARCIA ALVIS, zonder bekende woon- of verblijfplaats op Curacao of elders, BETEKEND een schrijven gedateerd 2 mei 2019, betreffende schrifte-lijke bieding dat is uitgebracht inzake de openbare verkoop van het registergoed plaatselijk bekend als Kaya Butuela Kavel E-15;

  De deurwaarder,
  R.A. RAMAZAN,


   

   

 • Aankondiging

  Bekendmaking

  De Fair Trade Authority Curacao (FTAC) heeft op 29 april 2019 vastgesteld de "Beschikking inzake meldingsplicht concentratie AFAS Caribbean B.V. bij overname onderdelen van BearingPoint B.V. Zaaknummer: A.0011.17

  In de beschikking concludeert de FTAC dat de overname door AFAS Caribbean B.V van onderdelen van BearingPoint B.V. geen meldingsplichtige concentratie in de zin van artikel 5.2, eerste lid van de Landsverordening inzake Concurrentie betrof. Om deze reden heeft de FTAC het onderzoek gesloten en conform artikel 7.13 lid 1 Landsverordening inzake concurrentie besloten dat geen boete zal worden opgelegd.

  De FTAC had in september 2018 een rapport opgemaakt tegen AFAS Caribbean, waarin een redelijk vermoeden was vastgesteld dat AFAS Caribbean B.V. in strijd had gehandeld met de concurrentieregels door onderdelen van BearingPoint B.V. over te nemen, zonder deze overname voorafgaande aan de totstandkoming ervan te melden bij de FTAC.

  In een reactie op het rapport in de vorm van een zienswijze in de zin van artikel 7.11 lid 3 Landsverordening inzake concurrentie voerde AFAS vervolgens nieuwe feiten en omstandigheden aan. Op basis van deze nieuwe feiten heeft de FTAC beoordeeld dat er geen sprake is van een overname die bij de FTAC gemeld had moeten worden, en er dus geen sprake is van een overtreding van de concurrentieregels. Om deze reden heeft de FTAC het onderzoek gesloten. De FTAC beschouwt hiermee de zaak als afgehandeld.

  Conform artikel 7.13 lid 2 jo. artikel 8.1 Landsverordening inzake concurrentie ligt de beschikking vanaf vijf dagen na deze publicatie voor een termijn van 6 weken ter inzage bij de FTAC, met uitzondering van (bedrijfs-)vertrouwelijke informatie. De beschikking wordt conform artikel 9.1 Landsverordening inzake concurrentie ook op het internet beschikbaar gesteld, op de website van de FTAC www.ftac.cw. Voor belanghebbenden liggen ook de op de zaak betrekking hebbende stukken ter inzage bij de FTAC. Voor inzage bij de FTAC kunt u een afspraak maken met de FTAC, telefoonnummer +5999 461 0067 of via info@ftac.cw.


   

 • Liquidatie

  WHITE APPLE B.V. in liquidatie

  In de op 29 maart 2019 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van White Apple B.V. in liquidatie is besloten om met ingang van 29 maart 2019 tot ontbinding en algehele liquidatie van de vennootschap over te gaan.

  De Vereffenaar heeft vastgesteld dat op voornoemde datum er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn. Overeenkomstig het bepaalde in Artikel 31 Lid 6 jo. Lid 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Curacao, heeft de Vereffenaar haar slotverantwoording samnegesteld en deze ter kennisneming van een ieder neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de kamer van koophandel te Curacao, alsmede ten kantore van de vennootschap.

  DE VEREFFENAAR


   

 • Liquidatie

  BAMABRI N.V. in liquidatie

  In de op 29 maart 2019 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bambari N.V. in liquidatie is besloten om met ingang van 29 maart 2019 tot ontbinding en algehele liquidatie van de vennootschap over te gaan.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van de Curaçao, heeft de Vereffenaar met ingang van 3 april 2019 haar Rekening en Verantwoording en Plan van Uitkering ter kennisneming van een ieder neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van de vennootschap tot en met 17 mei 2019.

  DE VEREFFENAAR


   

 • Liquidatie

  FLOWER FRAGRANCE PRIVATE FOUNDATION. in liquidatie

  In de op 31 december 2018 gehouden Besluit van de Bestuurder van Flower Fragrance Private Foundation, in liquidatie is besloten om met ingang van 31 december 2018 tot ontbinding en algehele liquidatie van de vennootschap over te gaan.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van de Curaçao, heeft de Vereffenaar met ingang van 3 april 2019 haar Rekening en Verantwoording en Plan van Uitkering ter kennisneming van een ieder neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van de vennootschap tot en met 17 mei 2019.

  DE VEREFFENAAR


   

 • Liquidatie

  BLACK APPLE SPF. in liquidatie

  In de op 29 maart 2019 gehouden Besluit van de Bestuurder van Black Apple SPF, in liquidatie is besloten om met ingang van 29 maart 2019 tot ontbinding en algehele liquidatie van de vennootschap over te gaan.

  De Vereffenaar heeft vastgesteld dat op voornoemde datum er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn. Overeenkomstig het bepaalde in Artikel 31 Lid 6 jo. Lid 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Curacao, heeft de Vereffenaar haar slotverantwoording samnegesteld en deze ter kennisneming van een ieder neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de kamer van koophandel te Curacao, alsmede ten kantore van de vennootschap.

  DE VEREFFENAAR


   

 • Liquidatie

  Belcanto Corporation N.V. (“de vennootschap”)
  in liquidatie

  SLOTVERANTWOORDING

  Op 29 april 2019 heeft de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap besloten om de vennootschap te ontbinden per 29 april 2019.

  De vereffenaar heeft direct na zijn aanstelling geconstateerd dat er geen aan hem bekende baten aanwezig zijn.

  De Vereffenaar


   

 • Liquidatie

  CLARA LINDA PRIVATE FOUNDATION in liquidatie

  In de op 31 december 2018 gehouden Bestuursbesluit van CLARA LINDA PRIVATE FOUNDATION, in liquidatie is besloten om met ingang van 31 december 2018 tot ontbinding en algehele liquidatie van de stichting particulier fonds over te gaan.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Curaçao, heeft de Vereffenaar met ingang van 24 april 2019 haar Rekening en Verantwoording en Plan van Uitkering ter kennisneming aan een ieder neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van de stichting particulier fonds tot en met 25 mei 2019.

  DE VEREFFENAAR


   

 • Liquidatie

  BAHAMONTES DREDGING COMPANY N.V. in liquidatie

  In een op 4 april 2019 gehouden algemene vergadering van aandeelhouders werd besloten bovengenoemde vennootschap te ontbinden per 31 december 2018.

  Het plan van uitkering, houdende de grondslagen van de verdeling, is ten kantore van het Handelsregister, zomede ten kantore van de vennootschap ter inzage gelegd.

  De Vereffenaar,


   

 • Liquidatie

  Meltham Private Foundation, geliquideerd
  Gevestigd op Curacao

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn. Overeenkomstig artikel 31 lid 7 Boek 2 BW is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en is de stichting opgehouden te bestaan.

  De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  Yvomante Corporation N.V.
  Liquidator


   

 • Liquidatie

  Bluxome N.V. in liquidatie


  In de op 18 april 2019 gehouden vergadering van aandeelhouders is besloten om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.
  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap i.l. zijn neergelegd ten kantore van het handelsregister en ten kantore van de vennootschap en liggen ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen.
  Curaçao, 7 mei 2019


  De Vereffenaar


   

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Sandivi N.V. in liquidatie

  Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

  De vereffenaar


   

 • Liquidatie

  Embassy International Pictures N.V.
  in liquidatie, gevestigd op Curaçao

  Besluit tot ontbinding:
  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 29 maart 2019 te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording:
  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap.

  Plan van Uitkering:
  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie saldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

  Yvomante Corporation N.V.
  Gevolmachtigde v/d Vereffenaar


   

 • Liquidatie

  MFT2000 (Antilles) Ltd. N.V.
  in liquidatie, gevestigd op Curaçao

  Besluit tot ontbinding:
  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 29 maart 2019 te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording:
  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap.

  Plan van Uitkering:
  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie saldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

  Yvomante Corporation N.V.
  Gevolmachtigde v/d Vereffenaar


   

 • Liquidatie

  KIDMAN BELEGGINGEN B.V., in liquidatie

  IN DE OP 30 APRIL 2019 GEHOUDEN BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS IS BESLOTEN OM MET INGANG VAN 2 MEI 2019 TOT ONTBINDING EN ALGEHELE LIQUIDATIE VAN DE VENNOOTSCHAP OVER TE GAAN.

  DE VEREFFENAAR
  Femas N.V.


   

 • Liquidatie

  Stichting Administratiekantoor Laconia (in liquidatie)

  Bij bestuursbesluit van 5 mei 2019 werd besloten de stichting per 5 mei 2019 te ontbinden.

  De Vereffenaar


  .

 • Liquidatie

  Stichting Laconia (in liquidatie)

  Bij bestuursbesluit van 5 mei 2019 werd besloten de stichting per 5 mei 2019 te ontbinden.

  De Vereffenaar


  .

 • Oproeping

  OPROEP

  Bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao is ingediend een verzoek tot toekenning van de langdurig onverdeeld gebleven boedel bestaande uit het perceel

  VERSAILLESWEG 275/275A,
  te Berg Altena, Curaçao,

  kadastraal omschreven als Stadsdistrict, Sectie A, nummer 829, groot 345m2 ten name van de erven van Francisco Meyer ook bekend als François Meyer, geboren te Curaçao op 28 december 1840 en overleden te Curaçao op 20 december 1886.

  zulks op grond van artikel 3:200a en verder van het Burgerlijk Wetboek.

  Het verzoek zal worden behandeld op dinsdag 11 juni 2019 om 16.00 uur in een der zalen van het “Stadhuis” aan het Wilhelminaplein in Punda.

  Belanghebbenden kunnen uiterlijk 14 dagen voor die zitting een verweerschrift indienen bij de griffie van het Gerecht, onder vermelding van zaaknummer Cur2014/00474 (Land Curaçao/Meyer inzake boedel Versaillesweg).

  Telefonische inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij griffier mw. N. Bito (tel: 4631172) of via oudeboedels@caribjustitia.org


   

 • Oproeping

  ANUNSIO

  Na griffie di Korte di Promé Instansia di Kòrsou a wòrdu entregá un petishon pa haña komo propiedat e komunidat di bienes konosí komo:

  VERSAILLESWEG 275/275A,
  Berg Altena, Curaçao,

  dekribí den kadaster komo Stadsdistrict, Sectie A, number 829, ku un grandura di 345m2, na nomber di herederonan di Francisco Salas Nosento Meyer (òf: Francois Meyer), nasé na Kòrsou riba 28 december 1840 i fayesé na Kòrsou riba 20 december 1886.

  a base di artíkulo 3:200a i siguiente di Kódigo Sivil.

  E tratamentu di e petishon lo tuma lugá riba djarason 11 yuni 2019 pa 16.00 or’ den un di e salanan di e “Stadhuis” na Wilhelminaplein den Punda.

  Partidonan interesá por entregá un reakshon te ku 14 dia promé ku e tratamentu di e kaso na Korte (Front Office), hasiendo referensia na number di e kaso Cur2014/00474 (Land Curaçao/Meyer inzake boedel Versaillesweg).

  Por haña informashon telefóniko serka e griffier sra. N. Bito (tel: 4631172) òf via oudeboedels@caribjustitia.org


   

 • Oproeping

  OPROEP

  Bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao is ingediend een verzoek tot toekenning van de langdurig onverdeeld gebleven boedel bestaande uit het perceel

  SAVAAN JUAN ANTONIO / JUANOTA / WANOTA,
  te Curaçao,

  gelegen in het tweede district ten zuidwesten van Dein en ten noorden van Buena Vista, onder meer begrensd door de Cubaweg, de Grenadaweg en de Winston Churchillweg, groot ca. 8,5 hectare, omschreven in (rest) rooibrief 7 van 1830, ten name van Nicolaas Anthony, geboortedatum en sterfdatum onbekend,

  zulks op grond van artikel 3:200a en verder van het Burgerlijk Wetboek.

  Het verzoek zal worden behandeld op dinsdag 11 juni 2019 om 15.00 uur in een der zalen van het “Stadhuis” aan het Wilhelminaplein in Punda.

  Belanghebbenden kunnen uiterlijk op die zitting een verweerschrift indienen bij de griffie van het Gerecht, onder vermelding van zaaknummer Cur2014/00474 (Sparen c.s. inzake boedel Wanota).

  Telefonische inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij griffier mw. N. Bito (tel: 4631172) of via oudeboedels@caribjustitia.org


   

 • Oproeping

  ANUNSIO

  Na griffie di Korte di Promé Instansia di Kòrsou a wòrdu entregá un petishon pa haña komo propiedat e komunidat di bienes konosí komo:

  SAVAAN JUAN ANTONIO / JUANOTA / WANOTA,
  Curaçao,

  situá entre Cubaweg, Grenadaweg i Winston Churchillweg, ku un grandura di 8,5 hectare, deskribí den rooibrief 7 di 1830, na nomber di Nicolaas Anthony, fecha di nasementu i fecha di fayesementu deskonosi,

  E tratamentu di e petishon lo tuma lugá riba djarason 11 yuni 2019 pa 15.00 or’ den un di e salanan di e “Stadhuis” na Wilhelminaplein den Punda.

  Partidonan interesá por entregá un reakshon te ku 14 dia promé ku e tratamentu di e kaso na Korte (Front Office), hasiendo referensia na number di e kaso Cur201802292 (Sparen c.s. inzake boedel Wanota).

  Por haña informashon telefóniko serka e griffier sra. N. Bito (tel: 4631172) òf via oudeboedels@caribjustitia.org


   

 • Echtscheiding

   


  E C H T S C H E I D I N G

  Bij exploit van SHUDESKA CLEMENS MARIA ERSILIA deurwaarder voor burgerlijke zaken bij Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Gerecht in Eerste Aanleg ter zittingsplaats Curaçao, van de ACHTSTE MEI TWEEDUIZEND NEGENTIEN, waarvan een afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie die het oorspronkelijke voor "Gezien" heeft getekend, is ten verzoeke van CLENDEL AMADOR CLARK FRANCISCO, wonende in Curacao, aan SHEREKA SAMANTHA HENRY, zonder bekende woon-of verblijfplaats in Curaçao of elders, B E T E K E N D de grosse van een beschikking dd. 7 mei 2019 gewezen door de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, waarbij de echtscheiding tussen partijen op 24 september 2010 te Saint Catherine, Jamaica in algehele gemeenschap van goederen met elkander gehuwd, is uitgesproken.

  Curaçao, mei 2019.

  De deurwaarder voornoemd,
  S.C.M. Ersilia


  .

 • Echtscheiding

  E C H T S C H E I D I N G

  Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, van de 29ste januari 2019 is tussen RAMPHREY LEOLALIO HOOI , wonende op Curacao, als verzoeker en RAMONA NICOLAS PEREZ, wonende aan de 1241 chew st apt 1 Fl, Allentown, PA, 18100, USA, als verweerster, partijen op 27 augustus 2010 te St.Maarten, met elkander gehuwd, echtscheiding is uitgesproken.

  De deurwaarder voornoemd,
  C.L.Villanueva.


   

Naar boven
Uw mening