Landscourant

Jaargang 2019
9 augustus 2019
Editie no. 32
 • Aankondiging

  Arconville N.V., in liquidatie
  Gevestigd op Curaçao

  Rekening en Verantwoording:
  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, het welk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap.

  Plan van Uitkering:
  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie saldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

  Yvomante Corporation N.V.
  Vereffenaar


   

 • Aankondiging

  VERKORTE BALANS VAN DE
  CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

  Gedurende de maand juni 2019 heeft de Bank het percentage van de verplichte reserve op 18,00% gehandhaafd. Niettemin nam het bedrag van de verplichte reserves met NAf.2,4 miljoen toe door een stijging van de basis waarover deze wordt berekend.

  De basisgeldhoeveelheid nam met NAf.39,1 miljoen toe door een stijging van de rekening-couranttegoeden van de commerciële banken (NAf.46,8 miljoen), gematigd door een daling van de bankbiljetten en munten in omloop (NAf.7,7 miljoen). De stijging van de rekening-couranttegoeden was vooral het resultaat van overmakingen van N.V. Pensioen ESC, de Postspaarbank (PSB Bank N.V.), Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) en de overheid van Sint Maarten van hun rekeningen bij de Bank ten gunste van hun rekeningen bij de commerciële banken. Echter, de toename van de verplichte reserves heeft de stijging van de rekening-couranttegoeden enigszins gematigd.

  De post “Verplichtingen aan niet-ingezetenen” nam toe met NAf.25,6 miljoen wat voornamelijk het gevolg was van transacties van de commerciële banken in Bonaire en de Centrale Bank van Aruba ten gunste van hun rekeningen bij de Bank. Ook de toename van de deposito’s van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bij de Bank in verband met rentebetalingen op obligaties uitgegeven door Curaçao en Sint Maarten die in handen zijn van de Nederlandse Staat hebben bijgedragen aan de stijging van de post “Verplichtingen aan niet-ingezetenen.”

  De netto positie van de overheden bij de Bank is met NAf.19,4 miljoen verslechterd wat voornamelijk komt door een daling van de deposito’s van de overheid van Sint Maarten (NAf.20,4 miljoen). Deze daling kan worden toegeschreven aan het inlopen van een deel van de achterstallige betalingen aan het Algemeen Pensioenfonds van Sint Maarten (APS) en rentebetalingen aan de Nederlandse Staat. De deposito’s van de overheid van Curaçao bleven nagenoeg gelijk doordat de overmaking van geïnde licentierechten (license fee) over de maand mei 2019 door de Bank teniet werd gedaan door de rentebetalingen aan de Nederlandse Staat.

  Voorts is de post “Verplichtingen aan overige ingezetenen” met NAf.28,0 miljoen gedaald wat vooral het gevolg was van overmakingen door het APC en een onder de noodregeling geplaatste financiële instelling ten gunste van hun rekeningen bij de commerciële banken. Ook hebben betalingen van USONA aan buitenlandse crediteuren in verband met de bouw van het nieuwe ziekenhuis in Curaçao bijgedragen aan de daling van deze post.

  Aan de activazijde van de balans steeg de post “Deviezen” met NAf.26,5 miljoen als gevolg van ontvangen gelden uit het buitenland van onder meer N.V. Pensioen ESC en een onder de noodregeling geplaatste financiële instelling. De stijging van de post “Deviezen” werd gematigd door de betalingen van onder meer USONA aan buitenlandse crediteuren en de netto transacties van de commerciële banken in Curaçao en Bonaire en de Centrale Bank van Aruba.

  Tenslotte is de post “Goud” aan de activazijde van de balans met NAf.85,4 miljoen gestegen door de hogere marktwaarde op de balansdatum vergeleken met eind mei 2019. Dit is de sterkste stijging sinds juni 2016 en houdt verband met de toenemende spanningen rond Iran, de aanhoudende handelsvete tussen de Verenigde Staten en China en een mogelijke renteverlaging door de Federal Reserve. De toename van de post “Kapitaal en reserves” aan de passivazijde van de balans was gerelateerd aan de stijging van de marktwaarde van goud.

  Willemstad, 30 juli 2019
  Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten


   

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G :

  Bij exploiten van de ondergetekende deurwaarder van de tweede augustus 2019, waarvan afschriften zijn gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg, standplaats Curacao, die de oorspronkelijk exploit voor “gezien” heeft getekend, is ten verzoeke van de naamloze vennootschap MADURO & CURIEL'S BANK N.V., gevestigd en kantoorhoudende op Curacao, die voor deze zaak woonplaats kiest op Curacao, ten kantore van mr. M.J.O. Moerdijk, kantoorhoudende aan de Rooi Catootjeweg no.1, aan de erven van wijlen de heer MARCELO EDILBERTO LUCIO JANZEN, en de erven van wijlen mevrouw YVONNE BEATRIZ LUCIO, zonder bekende woon- en of verblijfplaats in Curacao of daarbuiten, AANGEZEGD, dat op donderdag, 5 september 2019, des voormiddags om 10.00 uur, ten overstaan van notaris mr. M.J.O. Moerdijk, diens waarnemer of opvolger, krachtens akte d.d. 21 december 2011, over zal gaan tot de openbare verkoop van een onroerend goed, een en ander als in bedoelde exploiten omschreven;

  De deurwaarder,
  R.A. RAMAZAN.


   

   

 • Aankondiging

  PRO-DEO

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploot van 2 augustus 2019 waarvan afschrift is gelaten aan de Edelachtbare Officier van Justitie bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijk voor “Gezien” heeft getekend, heb ik, SONALIE RENATA VALENTINA ROLLINS, toegevoegd aspirant deurwaarder, werkzaam ten kantore van MARLON ISIDRO BAZUR, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, wonende op Curaçao en kantoorhoudende aan de Grebbelinieweg # 84-A, gevolg gevend aan de beschikking van 26 juli 2019 van de E.A. Rechter in het voormeld Gerecht, JEANNELLIS RUWELA RICHELINE MADURO, zonder bekende woon- en of verblijfplaats op Curaçao of elders, in haar hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordigster/moeder van de minderjarigen: 1. Jeadelbertellis Marcelina Adellis Martina en 2. Jeandellys Ester Martina, OPGEROEPEN om op donderdag 5 december 2019 des om 10:30 uur ter terechtzitting te verschijnen ten Raadhuis aan het Wilhelminaplein # 4 op Curaçao voor de E.A. Rechter, teneinde zich in de door MICHELINE SABINA CHIPPENDALE tegen de erfgenamen van ADELBERTO INOCENCIO MARTINA ingestelde vordering van antwoord te dienen.

  De Gerechtsdeurwaarder,
  S.R.V. Rollins.


   

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de vijfde augustus tweeduizend negentien van SHUDESKA CLEMENS MARIA ERSILIA, deurwaarder voor burgerlijke zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij Het Gerecht in Eerste Aanleg, in Curaçao, die het oorspronkelijk voor "GEZIEN" heeft getekend, is ten verzoeke KATARZYNA W. OHLY, wonende in Curaçao, te dezer zake domicilie kiezende aan de Rooi Catootjeweg # 3-A, ten kantore van de advokaat Mr. A.K.E Henriquez, aan KRZYSZTOF K. DEBLECHARSKI, tevens bekend als KRZYSZTOF K. BLICHARSKI, zonder bekende woon- of verblijfplaats in Curacao of daarbuiten, B E T E K E N D een verzoek verlening termijn tot instellen eis in hoofdzaak met acht(8)weken, gestelde beschikking dd. 1 augustus 2019, omschreven.

  De deurwaarder voornoemd,
  S.C.M. Ersilia.


   

 • Aankondiging

  ANUNSIO

  Na griffie di Korte di Promé Instansia di Kòrsou a wordu entregá un petishon pa haña komo propiedat e tereno konosí komo:

  SPERANZA ARIBA,
  (West Chincho Grandi),

  ku un grandura di 2.5 hectare, deskribí den rooibrief 17 di 22 juni 1860, situá na e Weg Groot Sint Joris (West Chincho Grandi), entre Kaya Hose Liberia, Kaya Dionysius i Kaya Helios, registrá na nomber di I. Casper (òf Caspar), òf I. Martis, fecha di nasementu i fecha di fayesementu deskonosí.

  E tratamentu di e petishon lo tuma lugá riba diarason 11 september 2019 pa 15.00 or’ den un di e salanan di e “Stadhuis” na Wilhelminaplein den Punda.

  Partidonan interesá por entregá un reakshon promé ku òf durante e tratamentu di e kaso, hasiendo referensia na number di e kaso Cur201900809 (Juliana c.s. - boedel Speranza Ariba).

  Por haña informashon telefóniko serka e griffier sra. N. Bito (tel: 4631172) òf via oudeboedels@caribjustitia.org


   

 • Aankondiging

  AANKONDIGING FUSIE

  Ten kantore van het handelsregister te Curaçao, alsmede ten kantore van :
  - Core Laboratories Sales N.V., KvK-nummer 67890, (Verkrijgende Vennootschap); en
  - CL International Trading N.V., KvK-nummer 80341, (Verdwijnende Vennootschap);
  beide naamloze vennootschap statutair gevestigd te Willemstad, Curaçao, met adres Ara Hill Top Building Unit A-10 or (A-11) Pletterijweg Oost 1, is ter inzage gelegd een voorstel tot fusie met steeds de daarbij vereiste stukken als bedoeld in titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.


   

   

 • Aankondiging

  Bekendmaking

  De Fair Trade Authority Curacao (FTAC) heeft op 18 juli 2019 vastgesteld de "Beschikking inzake tariefverhoging medische verrichtingen door de Stichting Sint Elisabeth Hospitaal (SEHOS) voor particuliere ziektekostenverzekerden”, zaaknummer: A.0004.19.

  In de beschikking op een aanvraag van de Curaçao and Bonaire Insurance Association (CBIA) oordeelt de FTAC dat het SEHOS niet kwalificeert als een ondernemingsvereniging, derhalve kwalificeert de beslissing van het SEHOS om de tarieven voor medische verrichtingen voor particulier verzekerden aan te passen ook niet als een besluit van een ondernemersvereniging. De FTAC beschouwt ook dat een redelijk vermoeden ontbreekt van afstemming of coördineren van marktgedrag tussen het SEHOS en vrijgevestigde specialisten om te komen tot tariefaanpassingen in strijd met artikel 3.1 van de Landsverordening inzake concurrentie. Met betrekking tot een mogelijk misbruik van een machtspositie door het SEHOS, acht de FTAC de tariefaanpassing van het SEHOS ingevolge artikel 4.1 lid 2 onder a van de Landsverordening inzake concurrentie niet als onbillijk.

  De FTAC concludeert dat er geen sprake is van een redelijk vermoeden van een overtreding van de Landsverordening inzake concurrentie door het SEHOS en beschouwt de klacht van de CBIA hiermee als ongegrond. De FTAC wijst de aanvraag van de CBIA af en beschouwt hiermee de aanvraag van de CBIA als afgehandeld.

  De beschikking wordt conform artikel 9.1 van de Landsverordening inzake concurrentie op het internet beschikbaar gesteld, op de website van de FTAC www.ftac.cw.


   

 • Aankondiging

  August 6, 2019

  Mr. Antonio Buontempo
  FL1352, Pender Gardens BLK. 13
  Triq Ivo Muscat Azzopardi
  San Giljan, Sliema 1105
  Malta

  Re: Notice of the annual general meeting of shareholder (s)

  Dear Mr. Antonio Buontempo,

  NOTICE is hereby given that the annual general meeting (the “Meeting”) of shareholders (“Shareholders”) of New Bay B.V. (the “Company”) will be held at Emancipatie Boulevard Dominico F. “Don” Martina 31, Curaçao, on Friday, August 9, 2019 at 10:00 a.m. (Atlantic Standard Time).

  During the Meeting, the following will be put to the order:

  I. Approval of the annual report and financial statements ending December 31, 2014 through December 31, 2018;
  II. Appropriation of the result of the year ending December 31, 2014 through December 31, 2018;
  III. Discharge of the managing director for its management up to and including December 31, 2018;
  IV. Communication and availability of the shareholder;
  V. Any other matter that may arise.

  As the registered shareholder you are entitled to attend this Meeting in person or by written proxy.

  We therefore cordially invite you to attend the Meeting.

  Sincerely,

  By order of the Board of Directors of
  New Bay B.V.

  ___________________________
  Jacobus N. van Daalen / Bryon J.A. Finies


   

 • Aankondiging

  BEKENDMAKING

  Blijkens beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao van 8 juli 2019 is tot vereffenaar van de onbeheerde nalatenschappen van Ivy Mary de Haseth, overleden op 9 september 2005 in Curaçao en Cornelis Mateo Rojer, overleden op 22 april 2011 in Curaçao, laatst wonende in Curaçao, benoemd de in Curaçao gevestigde stichting Stichting Afwikkeling Nalatenschappen, hierna te noemen “de vereffenaar”.

  De vereffenaar roept een ieder op, die meent rechten in hoedanigheid van schuldeiser te kunnen doen gelden op de genoemde nalatenschappen, zich schriftelijk te melden door indiening van zijn vordering per brief aan de vereffenaar onder vermelding van Registratienummer CUR201701741 en wel uiterlijk op 23 september 2019.

  Tevens roept de vereffenaar een ieder op, die meent rechten als erfgenaam te kunnen doen gelden op genoemde nalatenschappen, zich schriftelijk te melden bij de vereffenaar op onderstaand adres, eveneens uiterlijk op 23 september 2019.

  De vereffenaar
  Stichting Afwikkeling Nalatenschappen
  Van Eyck van Voorthuyzenweg 18
  Curaçao
  tel.: 599 9 4610277
  Email: stichtingsan@gmail.com


   

 • Aankondiging

  Gevolg gevend aan artikel 7:832 BW wordt bekend gemaakt dat Portos C.V., voorheen een commanditaire vennootschap gevestigd te Amsterdam, Nederland, op 29 juli 2019 is omgezet in een besloten vennootschap met statutaire zetel te Curaçao met de naam Portos B.V..

  mr. M.E. Samandar
  notaris


   

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G :

  Bij exploit van de 7de augustus 2019, heb ik, ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curacao, kantoorhoudende op Curacao te Roodewg no. 159, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, van de 30ste juli 2019, KOOPERATIVA DI TRANSPORTE MULTIPLE K.T.M., thans zonder bekende vestigingsplaats binnen noch buiten Curacao, OPGEROEPEN voor de terechtzitting van donderdag, 7 november 2019, des namiddags om 15.30 uur, ten Raadhuize aan het Wilhelminaplein no. 4 op Curacao, teneinde op de door Mr. FARAH ELOÏSE LEUE, kandidaat-notaris, wonende op Curacao, tegen haar ingestelde vordering te antwoorden;

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN,


   

 • Liquidatie

  Hairloxx International B.V. (in liquidatie) is bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 1 augustus 2019 ontbonden. De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat er geen aan hem bekende baten aanwezig zijn.

  De Vereffenaar


   

 • Liquidatie

  STICHTING PARTICULIER FONDS LE CHATEAU, in liquidatie

  IN DE OP 31 JULI 2019 GEHOUDEN BESTUURSVERGADERING IS BESLOTEN OM MET INGANG VAN 31 JULI 2019 TOT ONTBINDING EN ALGEHELE LIQUIDATIE VAN DE ENTITEIT OVER TE GAAN.

  DE VEREFFENAAR
  Femas N.V.


   

 • Liquidatie

  BEKENDMAKING

  Provimi Insurance N.V.,

  in liquidatie.

  De algemene vergadering van Provimi Insurance N.V. heeft op
  1 juli 2019 besloten over te gaan tot ontbinding van de vennootschap per 1 juli 2019.

  De vereffenaar van Provimi Insurance N.V. in liquidatie maakt bekend dat de rekening en verantwoording en het plan van uitkering houdende de grondslagen van de uitkering, als bedoeld in artikel 2:31 BW, ter inzage zijn neergelegd ten kantore van de vennootschap te Curaçao, Prof. Kernkampweg 1 en ten kantore van het Handelsregister te Curaçao.

  De vereffenaar.


   

 • Liquidatie

  Morning Glory Private Foundation (in liquidatie)

  Bij bestuursbesluit van 1 august 2019 werd besloten de stichting per 1 august 2019 te ontbinden.

  De Vereffenaar.


   

 • Liquidatie

  RENDAR N.V. (IN LIQUIDATION)
  Op 13 december 2018 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap Rendar N.V. (in liquidatie ), statutair gevestigd te Curaçao, met adres te Schottegatweg Oost 44 (de “Vennootschap.”) besloten de Vennootschap te ontbinden per dezelfde datum.

  De vereffenaar van Rendar N.V. (in liquidatie), geeft te kennen dat de rekening en verantwoording/plan van uitkering als bedoeld in artikel 2:31, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de vereffening van het vermogen van de vennootschap die op 13 december 2018 werd ontbonden, ter inzage ligt ten kantore van de vennootschap, alsmede ten kantore van het Handelsregister te Curaçao, alwaar de rekening en verantwoording/plan van uitkering tot 30 dagen na onderhavige aankondiging voor een ieder ter inzage zal liggen.
  De vereffenaar.


   

   

 • Liquidatie

  Stichting Administratiekantoor Blanquilla gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 26 juli 2019 is ontbonden.


   

 • Liquidatie

  Monte Cello Corporation N.V. in liquidatie
  (“de Vennootschap”)

  Bij besluit van de Aandeelhouders is de Vennootschap op 6 augustus 2019 in liquidatie getreden, onder benoeming van Stichting Expire tot vereffenaar en bewaarder van de boeken en bescheiden.

  De Vereffenaar.


   

 • Liquidatie

   

  ADVERTENTIE

   

  Wolfdance Corporation N.V. in liquidatie

   

  In de op 5 augustus 2019 gehouden algemene vergadering van aandeelhouders is besloten om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

   

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap in liquidatie zijn neergelegd ten kantore van het Handelsregister en ten kantore van de vennootschap en liggen ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen vanaf heden.

   

  De vereffenaar

   


   

 • Liquidatie

  BRN Factor N.V.
  (“de Vennootschap”)

  Krachtens aandeelhoudersbesluit, gedateerd 6 augustus 2019, is de Vennootschap op 6 augustus 2019 in liquidatie getreden.

  Tot Vereffenaar is Stichting Expire benoemd.


   

 • Liquidatie

  Leona in liquidatie

  In de op 6 augustus 2019 gehouden Bijzondere Vergadering van Aandeelhouders is besloten om tot ontbinding van Leona N.V. over te gaan.

  De vereffenaar heeft terstond zijn aantreden geconstateerd dat er geen aan hem bekende baten aanwezig zijn. De slotverklaring is ter inzage beschikbaar ten kantore van de vereffenaar en de Kamer van Koophandel.

  Curaçao, 7 augustus 2019
  De Vereffenaar


   

 • Liquidatie

  Aned Pensioenen N.V., in liquidatie
  gevestigd op Curaçao

  Besluit tot ontbinding:
  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 31 juli 2019 is besloten de Vennootschap per 31 juli 2019 te ontbinden.

  De vereffenaar


   

 • Liquidatie

  YOUSEFIA N.V. (IN LIQUIDATIE)
  Op 15 augustus 2018 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders van Yousefia N.V. (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44 (de “Vennootschap.”) besloten de Vennootschap te ontbinden per dezelfde datum.

  De vereffenaar van de Vennootschap, geeft te kennen dat de rekening en verantwoording/plan van uitkering als bedoeld in artikel 2:31, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de vereffening van het vermogen van de vennootschap die op 15 augustus 2018 werd ontbonden, ter inzage ligt ten kantore van de vennootschap, alsmede ten kantore van het Handelsregister te Curaçao, alwaar de rekening en verantwoording/plan van uitkering tot 30 dagen na onderhavige aankondiging voor een ieder ter inzage zal liggen.


  De vereffenaar.


   

 • Liquidatie

  COBYNET N.V. (IN LIQUIDATIE)
  Op 8 november 2018 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders van Cobynet N.V. (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44 (de “Vennootschap.”) besloten de Vennootschap te ontbinden per dezelfde datum.

  De vereffenaar van de Vennootschap, geeft te kennen dat de rekening en verantwoording/plan van uitkering als bedoeld in artikel 2:31, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de vereffening van het vermogen van de vennootschap die op 8 november 2018 werd ontbonden, ter inzage ligt ten kantore van de vennootschap, alsmede ten kantore van het Handelsregister te Curaçao, alwaar de rekening en verantwoording/plan van uitkering tot 30 dagen na onderhavige aankondiging voor een ieder ter inzage zal liggen.


  De vereffenaar.


   

 • Liquidatie

  NYSET B.V. (IN LIQUIDATIE)
  Op 8 november 2018 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders van Nyset B.V. (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44 (de “Vennootschap.”) besloten de Vennootschap te ontbinden per dezelfde datum.

  De vereffenaar van de Vennootschap, geeft te kennen dat de rekening en verantwoording/plan van uitkering als bedoeld in artikel 2:31, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de vereffening van het vermogen van de vennootschap die op 8 november 2018 werd ontbonden, ter inzage ligt ten kantore van de vennootschap, alsmede ten kantore van het Handelsregister te Curaçao, alwaar de rekening en verantwoording/plan van uitkering tot 30 dagen na onderhavige aankondiging voor een ieder ter inzage zal liggen.


  De vereffenaar.


   

   

 • Liquidatie

  LAZIO INVESTMENT N.V. (IN LIQUIDATIE)
  Op 10 augustus 2016 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders van Lazio Investment N.V. (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44 (de “Vennootschap.”) besloten de Vennootschap te ontbinden per dezelfde datum.

  De vereffenaar van de Vennootschap, geeft te kennen dat de rekening en verantwoording/plan van uitkering als bedoeld in artikel 2:31, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de vereffening van het vermogen van de vennootschap die op 10 augustus 2016 werd ontbonden, ter inzage ligt ten kantore van de vennootschap, alsmede ten kantore van het Handelsregister te Curaçao, alwaar de rekening en verantwoording/plan van uitkering tot 30 dagen na onderhavige aankondiging voor een ieder ter inzage zal liggen.


  De vereffenaar.


   

   

 • Liquidatie

  CLYDE FARMING N.V. (IN LIQUIDATIE)
  Op 30 maart 2016 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders van Clyde Farming N.V. (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44 (de “Vennootschap.”) besloten de Vennootschap te ontbinden per dezelfde datum.

  De vereffenaar van de Vennootschap, geeft te kennen dat de rekening en verantwoording/plan van uitkering als bedoeld in artikel 2:31, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de vereffening van het vermogen van de vennootschap die op 30 maart 2016 werd ontbonden, ter inzage ligt ten kantore van de vennootschap, alsmede ten kantore van het Handelsregister te Curaçao, alwaar de rekening en verantwoording/plan van uitkering tot 30 dagen na onderhavige aankondiging voor een ieder ter inzage zal liggen.


  De vereffenaar.


   

 • Liquidatie

  STICHTING MYNA (in liquidatie)

  ONTBINDINGSBESLUIT
  Bij bestuursbesluit van 16 juli 2019 is besloten de stichting per 16 juli 2019 te ontbinden en Interside Management N.V. te benoemen als vereffenaar.

  SLOTVERANTWOORDING VAN STICHTING MYNA (IN LIQUIDATIE)

  Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de stichting, opgericht naar het recht van de Curaçao: STICHTING MYNA (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, en kantoorhoudende aan de Pareraweg 45 te Curaçao, hierna genoemd: de “Stichting”;

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten [meer] aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 6 BWNA de vereffening van de Stichting is beëindigd.

  De Vereffenaar.


   

 • Liquidatie

  STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR MYNA (in liquidatie)

  ONTBINDINGSBESLUIT
  Bij bestuursbesluit van 16 juli 2019 is besloten de stichting per 16 juli 2019 te ontbinden en Interside Management N.V. te benoemen als vereffenaar.

  SLOTVERANTWOORDING VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR MYNA (IN LIQUIDATIE)

  Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de stichting, opgericht naar het recht van de Curaçao: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR MYNA (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, en kantoorhoudende aan de Pareraweg 45 te Curaçao, hierna genoemd: de “Stichting”;

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten [meer] aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 6 BWNA de vereffening van de Stichting is beëindigd.

  De Vereffenaar.


   

   

 • Liquidatie

  STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR WATERFORD (in liquidatie)

  ONTBINDINGSBESLUIT
  Bij bestuursbesluit van 16 juli 2019 is besloten de stichting per 16 juli 2019 te ontbinden en Interside Management N.V. te benoemen als vereffenaar.

  SLOTVERANTWOORDING VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR WATERFORD (IN LIQUIDATIE)

  Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de stichting, opgericht naar het recht van de Curaçao: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR WATERFORD (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, en kantoorhoudende aan de Pareraweg 45 te Curaçao, hierna genoemd: de “Stichting”;

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten [meer] aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 6 BWNA de vereffening van de Stichting is beëindigd.

  De Vereffenaar.


   

 • Liquidatie

  STICHTING GUINESS (in liquidatie)

  ONTBINDINGSBESLUIT
  Bij bestuursbesluit van 16 juli 2019 is besloten de stichting per 16 juli 2019 te ontbinden en Interside Management N.V. te benoemen als vereffenaar.

  SLOTVERANTWOORDING VAN STICHTING GUINESS (IN LIQUIDATIE)

  Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de stichting, opgericht naar het recht van de Curaçao: STICHTING GUINESS (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, en kantoorhoudende aan de Pareraweg 45 te Curaçao, hierna genoemd: de “Stichting”;

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten [meer] aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 6 BWNA de vereffening van de Stichting is beëindigd.

  De Vereffenaar.


   

   

 • Liquidatie

  Balcony Heights N.V. (in liquidatie)

  Bij de algemene vergadering van aandeelhouders van 24 juni 2019 werd besloten de vennootschap per 24 juni 2019 te ontbinden.

  Beheerder van de Vereffenaar.


   

 • Echtscheiding

   

  E C H T S C H E I D I N G

  Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, van de 18de juni 2019 is tussen DURTLEY FRANCISCO ADAMUS , wonende op Curacao, als verzoeker en NIOBE ESTHER LOCARNO RODRIGUEZ, wonende IN Colombia te Calle 26 # 3552 Bario Salamanca Soledad Atlantico, Baranquilla, als verweerster, partijen op 7 augustus 2007 op Bonaire met elkander gehuwd, echtscheiding is uitgesproken.

  De deurwaarder voornoemd,
  C.L.Villanueva.


   

Naar boven
Uw mening