Sector Sociale Ontwikkeling

De Sector Sociale Ontwikkeling staat voor de ontwikkeling van sociaal kapitaal op micro- meso en macroniveau. Binnen deze sector wordt gestreefd naar het ontwikkelen van sociale cohesie en integratie onder bevolkingsgroepen in de samenleving en de harmonie waarin mensen in een samenleving met elkaar omgaan. Daarnaast wordt aan het concept integrale wijkontwikkeling inhoud gegeven. Daarbij gaat het met name om de mens gecentreerde en participatieve ontwikkeling. Dit domein draagt zorg voor de voorzieningen die daarvoor nodig zijn waaronder de materiële en immateriële hulpverlening aan bijzonder kwetsbare groepen in de bevolking zoals mensen met een beperking en ouderen. De sector coördineert een goede afstemming tussen het sociaal en het economisch domein door het stimuleren van duurzame werkgelegenheidskansen. Maar ook het stimuleren van duurzaam en maatschappelijk en energie verantwoord Micro onderneming (eventueel gebruik makend van Micro kredieten) in de wijken gericht op bestrijding van de armoede.

Het draagt zorg voor integratie, re-integratie – en migratiebeleid en levert bijdragen aan diverse rapportages betreffende Internationale verdragen waaronder ook de Millennium goals, Handvest van de Verenigde Naties ter bescherming en bevordering van de mensenrechten van bejaarden, Verklaring inzake de rechten van personen met een beperking.

Uw mening