Wet- en Regelgeving

Landsbesluit aanwijzing vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken

Publicatienummer: P.B. 2014, no. 21
Categorie: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen
Ministerie: Algemene Zaken en Minister President
Datum ondertekening: 01-09-2017
Datum inwerktreding: 15-03-2014
Geregistreerd in:
Klapper Afkondigingsblad (HOOFDSTUK XVIII Organisme van het land)

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 14de februari 2014 houdende aanwijzing van vertrouwensfuncties alsmede regels omtrent de wijze waarop veiligheidsonderzoeken worden gehouden (Landsbesluit aanwijzing vertrouwensfuncties en veiligheidsond

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum ingetrokken

Betreft

Vindplaats               

Zittingsjaar

15 maart 2014

n.v.t.

n.v.t.

LBham

P.B. 2014, no. 21

n.v.t.

 

 

 

 

§ 1. Definitiebepaling

 

Artikel 1

 

In dit landsbesluit wordt verstaan onder:

Dienst                    : de ambtelijke Dienst, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening Veiligheidsdienst Curaçao;

Hoofd                    : de ambtenaar belast met de leiding van de Dienst;

Landsverordening  : de Landsverordening Veiligheidsdienst Curaçao;

Minister                  : de Minister van Algemene Zaken;

verklaring               : de verklaring dat tegen vervulling van een bepaalde vertrouwensfunctie door een bepaalde persoon uit het oogpunt van het voortbestaan van de democratische rechtsorde, de integriteit van het openbaar bestuur of de veiligheid of andere vitale belangen van Curaçao of het Koninkrijk der Nederlanden geen bezwaar bestaat;

werkgever              : degene in wiens dienst of onder wiens verantwoordelijkheid een vertrouwensfunctie wordt uitgeoefend;

§ 2. De vertrouwensfuncties

 

Artikel 2

1.  De functies die als vertrouwensfuncties worden aangewezen, zijn opgenomen in de bijlage bij dit landsbesluit.

2.  De Minister doet van de aanwijzing van een functie als vertrouwensfunctie meteen mededeling aan de werkgever die het aangaat.

 

Artikel 3

Een werkgever geeft desgevraagd aan het Hoofd de inlichtingen over de inrichting van zijn organisatie die nodig zijn voor de beoordeling, of in welke mate de wijze van vervulling van een functie een gevaar of een risico kan vormen voor het voortbestaan van de democratische rechtsorde, de integriteit van het openbaar bestuur of de veiligheid en andere vitale belangen van Curaçao en/of het Koninkrijk der Nederlanden. Bij wijzigingen van de organisatie geeft de werkgever deze inlichtingen uit eigen beweging.

 

Artikel 4

1.  Een werkgever meldt een persoon die hij wil belasten met de vervulling van een vertrouwensfunctie, schriftelijk aan bij het Hoofd.

2.  Een werkgever meldt een persoon die belast is met de vervulling van een functie die nadien als vertrouwensfunctie is aangewezen, binnen vier weken na de dagtekening van het aanwijzingsbesluit aan bij het Hoofd.

3.  De werkgever licht de betrokkene in over de betekenis en de rechtsgevolgen van de aanmelding.

4.  Bij de aanmelding wordt een verklaring van betrokkene overgelegd waaruit blijkt dat hij met het instellen van een veiligheidsonderzoek en met een eventueel hernieuwd veiligheidsonderzoek tijdens de uitoefening van de vertrouwensfunctie instemt.

 

§ 3. Het veiligheidsonderzoek en de gevolgen daarvan

Artikel 5

 

1.  Na de aanmelding, bedoeld in artikel 4, stelt de Dienst een veiligheidsonderzoek in.

2.  Het veiligheidsonderzoek bestaat uit een onderzoek naar gegevens en inlichtingen die van belang zijn voor de vervulling door de betrokken persoon van de bij de aanmelding aangegeven vertrouwensfunctie.

3.  Bij het veiligheidsonderzoek wordt uitsluitend gelet op gegevens en inlichtingen:

     a.  ontleend aan de justitiële inlichtingen die zijn verkregen met inachtneming van de voorschriften van de Landsverordening op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag (P.B. 1968, no. 213);

     b.  ontleend aan de schriftelijke rapportages die door politieambtenaren zijn opgesteld in het kader van de uitoefening van hun taken;

     c.  betreffende deelneming of steunverlening aan activiteiten die de veiligheid of andere vitale belangen van Curaçao en/of het Koninkrijk der Nederlanden kunnen schaden;

     d.  betreffende lidmaatschap van of steunverlening aan organisaties die doeleinden nastreven, dan wel ter verwezenlijking van hun doeleinden middelen hanteren, die aanleiding geven tot het ernstige vermoeden dat zij een gevaar vormen voor het voortbestaan van de democratische rechtsorde, de integriteit van het openbaar bestuur of de veiligheid of andere vitale belangen van Curaçao of het Koninkrijk der Nederlanden;

     e.  betreffende overige persoonlijke gedragingen en omstandigheden, naar aanleiding waarvan betwijfeld mag worden of de betrokkene de uit de vertrouwensfunctie voortvloeiende plichten onder alle omstandigheden getrouwelijk zal volbrengen.

 

Artikel 6

1.  De Minister beslist binnen acht weken na ontvangst van de aanmelding, bedoeld in artikel 4, omtrent het afgeven van een verklaring van geen bezwaar.

2.  Indien het veiligheidsonderzoek wegens bijzondere omstandigheden niet tijdig kan worden voltooid, kan de in het eerste lid genoemde termijn worden verlengd tot uiterlijk zes maanden na de aanmelding.

3.  De Minister doet van een beslissing omtrent het afgeven van een verklaring van geen bezwaar en van een verlenging van de in het eerste lid genoemde termijn mededeling zonder nadere redengeving of toelichting aan de werkgever.

4.  Indien een verklaring van geen bezwaar wordt geweigerd of ingetrokken ontvangt betrokkene vanuit de Dienst een gemotiveerd besluit. De werkgever dient een afschrift van het besluit tot weigering of intrekking van een verklaring van geen bezwaar te ontvangen.

 

Artikel 7

 

Een verklaring van geen bezwaar kan slechts worden geweigerd, indien onvoldoende waarborgen aanwezig zijn dat de betrokkene onder alle omstandigheden de uit de vertrouwensfunctie voortvloeiende plichten getrouwelijk zal volbrengen of indien het veiligheidsonderzoek onvoldoende gegevens heeft kunnen opleveren om daarover een oordeel te geven.

 

Artikel 8

1.  Een werkgever belast een persoon eerst met de vervulling van een vertrouwensfunctie, nadat de Minister ten aanzien van die persoon een verklaring van geen bezwaar heeft afgegeven.

2.  Een werkgever ontheft een persoon die belast is met de vervulling van een functie die nadien als vertrouwensfunctie is aangewezen, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht weken, uit die functie, indien:

a.  de betrokkene niet instemt met de instelling van een veiligheidsonderzoek, of

b.  ten aanzien van de betrokkene een verklaring van geen bezwaar is geweigerd.

 

Artikel 9

 

Indien een verklaring is ingetrokken, ontheft de werkgever de betrokken persoon uiterlijk binnen acht weken na de intrekking van de verklaring, uit de vertrouwensfunctie.

 

 

Artikel 10

 

Ten aanzien van de vervulling van een vertrouwensfunctie door een persoon als zelfstandige zijn de artikelen 2 tot en met 9 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:

a.  voor de werkgever in de plaats treedt de persoon of instantie in wiens opdracht of met wiens toestemming de vertrouwensfunctie wordt vervuld;

b.  voor het belasten met en het ontheffen uit de vertrouwensfunctie in de plaats treedt het verlenen van de opdracht of de toestemming, respectievelijk de intrekking daarvan.

 

§ 4. Slot- en overgangsbepalingen

 

Artikel 11

Ten aanzien van personen die belast zijn met de vervulling van een functie die nadien als vertrouwensfunctie is aangewezen zijn de artikelen 2 tot en met 10 van overeenkomstige toepassing.

 

 

Artikel 12

 

Ten aanzien van personen die op het moment van inwerkingtreding van dit landsbesluit een functie bekleden die in de bijlage bij dit landsbesluit is opgenomen, wordt binnen twee jaren na de inwerkingtreding van dit landsbesluit een veiligheidsonderzoek ingesteld.

 

 

Artikel 13

 

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn plaatsing in het Publicatieblad.

 

Artikel 14

 

Dit landsbesluit wordt aangehaald als Landsbesluit aanwijzing vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken.

 

Naar boven
Uw mening