Sektor di Famia i Hubentut

Sektor Famia i Hubentut ta dirihí riba desaroyo, sosten, kuido i protekshon di famia komo konteksto di komunidat i hubentut i fasilidatnan ku ta nesesario pa esei. Den e area aki tin atenshon pa informashon, instrukshon, sosten i ayudo i tratamentu i prevenshon na gruponan vulnerabel den poblashon manera víktimanan i adiktonan. Tambe tin atenshon pa e kuestion di género. E vigilansia pa mantenshon na e Tratadonan Internashonal ku ta konserní e gruponan di enfoke aki ta haña nifikashon konkreto den a area aki. E area aki ta atendé tambe ku famianan ku tin hopi problema. Kuestionnan importante ta te kon leu e ministerio konkretamente por duna forma na redusí inkorporashon i detenshon pa hobennan i e desaroyo di metódikanan efektivo i intervenshon pa problemátika di famia kompliká. E sektor ta perkurá tambe pa e raportahenan annual enkuanto e Tratado di Hende Muhé (CEDAW) i e raportahenan enkuanto e Tratado di Derechononan di Mucha.

Bo opinion